Beleidsplan


Vlissingen, juli 2023 © Stichting Living Water Foundation
Beleidsplan 2023-2025
Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levend water. Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2023-2025. Het beleidsplan geeft op hoofdlijnen aan op welke wijze de stichting haar doelstelling de komende jaren inhoudelijk vorm wil geven. Behalve een overzicht werkzaamheden en activiteiten wordt eveneens ingegaan op de middelen welke de stichting hiervoor gebruikt en hoe de stichting met deze middelen omgaat.
Het beleidsplan fungeert behalve als intern koersdocument eveneens als beleidsplan als bedoeld in de richtlijnen met betrekking tot de ANBI-regeling van het ministerie van Financiën.
De inhoud van dit beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. Deze evaluatie en actualisatie wordt uitgevoerd door het bestuur. Het bestuur kan zich hierbij laten adviseren door derden. Het tijdstip van de evaluatie en actualisatie vindt gelijktijdig plaats met het opstellen van de begroting van het komende boekjaar. Op deze wijze kunnen wijzigingen direct financieel worden vertaald. Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar; het eindigt niet op 31 december van het jaar van de oprichting maar op 31 december van het jaar daarna.

1. Stichting Living Water Foundation
1.1 Gegevens Stichting Living Water Foundation
Correspondentieadres:
Spinhuisweg 10
Middelburg
www.livingwaterfoundation.nl
Kvk-nummer: 90912330
RSIN: 865495543
info@livingwaterfoundation.nl
Het bestuur wordt sinds 2023 gevormd door:
Penningmeester: De heer M. Muis
Voorzitter: De heer S. Jongepier
Secretaris Mevrouw E. Machado
Algemeen bestuurslid: Mevrouw N. van der Feen
Algemeen bestuurslid: De heer A. Boeder

1.2. Beleidsplan
Dit beleidsplan is opgesteld voor een periode tot en met 2025.
Met dit beleidsplan wordt op hoofdlijnen aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de doelstelling. De stichting maakt onderdeel uit van een dynamische wereld die constant aan verandering onderhevig is.

1.3. Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
Kwetsbare moeders en kinderen in Zambia een veilig thuis en een nieuw perspectief te bieden totdat zij duidelijkheid hebben voor vast werk en onderdak.
Dit willen we bereiken door het:
Bieden van de mogelijkheid om te participeren in een huiselijke omgeving naar kunnen.
Bieden van ondersteuning van de moeders op maat op de zeven leefgebieden: wonen, werk en activiteit, financiën, zingeving, sociale relaties, lichamelijke gezondheid en psychische gezondheid.
Het (doen) organiseren van (evangelische) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
Het geven van bijbelonderwijs ten einde mensen toerusten om een discipel van Jezus te worden.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijke kunnen zijn.


1.4. Missie en visie
Onze missie is het bieden van een veilige en opbouwende omgeving waar kwetsbare moeders en kinderen tot rust kunnen komen en kunnen toewerken naar een stabiele leefsituatie.
Onze visie is dat Stichting Living Water Foundation in Kabwe (Zambia) een veilige plaats zal bieden voor kwetsbare moeders met hun kinderen, waar zij zichzelf kunnen ontplooien, waar ze warmte en veiligheid ervaren, stabiliseren en hun leven weer op de rit kunnen krijgen.
In onze visie en planning voor de komende vijf jaar ligt het voornemen om het gebouw af te hebben voor de moeders en kinderen.
Ook hebben wij als doel om leiders klaar te maken die groepen tijdens de missiereizen kunnen begeleiden. Tijdens deze missiereizen willen we de mensen toerusten om al het geleerde in praktijd te brengen in Kabwe en daarbuiten.

1.5. Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting Living Water Foundation heeft geen winstoogmerk. De stichting gebruikt ontvangen giften en vergoedingen uit activiteiten of werkzaamheden geheel ten behoeve van stichting Levend water en voor het verwezenlijken van de doelstellingen. Leden van het bestuur ontvangen geen financiële vergoeding van de stichting. Waar nodig wordt een onkostenvergoeding gegeven voor gemaakte kosten.2. Financiën

2.1 Fondswerving
Het vermogen van de stichting wordt verkregen door huurinkomsten, subsidies, sponsering en donaties, vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties en alle andere verkrijgingen en baten. De penningmeester beheert het geld van de vereniging of stichting, in nauwe samenwerking met de aan de stichting verbonden accountant. Zijn taken zijn het bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen, betalingen, het bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting, het bijhouden van het kas- en bankboek en het aanleveren van gegevens voor het financieel jaaroverzicht aan de accountant.
Bij fondsenwerving, voorlichting en communicatie worden de identiteit, de doelstelling, de programma’s en financiële behoeften duidelijk door het bestuur omschreven. De stichting onthoudt zich hierbij van misleiding en van vergelijking met andere instellingen. Fondsenwervende activiteiten zijn daarnaast gericht op het verwerven van vrijwillige bijdragen en zijn nooit intimiderend van aard.

2.2 Beheer van fondsen
Alle donaties komen op de betaalrekening van de Stichting. Indien er reserves ontstaan zullen die gezet worden op de spaarrekening. De penningmeester maakt na afloop van elk jaar een financieel jaaroverzicht en een ander bestuurslid controleert de boeken en het financieel verslag. Alle bestuursleden krijgen het jaarverslag toegestuurd. De jaarverslagen worden op de website gepubliceerd.
De stichting heeft geen ander vermogen dan op de rekening courant en de spaarrekening.
De administratie wordt uitgevoerd in eigen beheer onder directe verantwoordelijkheid van de penningmeester. Dit geldt ook voor de projectadministratie. De betalingen aan crediteuren geschiedt door de penningmeester.
De stichting heeft haar bancaire activiteiten ondergebracht bij de ING bank.2.3 Beloningen en onkostenvergoedingen
De directe kosten van de stichting bestaan uit kosten die te maken hebben met de organisatie en instandhouding van de stichting. Hieronder vallen o.a.:
*bank- en administratiekosten;
*personeelskosten;
*inschrijvingskosten Kamer van Koophandel en overige registers;
*porto- en reprokosten, notariskosten, etc.
De leden van het bestuur ontvangen voor hun taak als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een vergoeding voor de door de bestuurders ten behoeve van de stichting gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging maar als onkosten aangemerkt. De bestuursleden ontvangen slechts een onkostenvergoeding van voorgeschoten kosten indien bewijsstukken (bonnen) overlegd kunnen worden. Waar nodig wordt een onkostenvergoeding gegeven voor gemaakte kosten. Andere vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
De stichting draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de kosten voor de fondsenwerving en die van de besteding aan de doelstelling. Immers de stichting is in het leven geroepen om haar doelen te verwezenlijken. Alle bijkomende kosten moeten direct of indirect in dienst staan van de doelstelling, ongeacht of deze kosten in verhouding hoog of laag zijn.
De directe kosten hebben direct betrekking op de activiteiten welke in het kader van de statutaire doelstelling van de stichting worden uitgevoerd.

2.4. Vermogensbeheer en –besteding
Stichting Living Water Foundation besteed haar vermogen ten behoeve van de visie, missie en doelstellingen van de stichting en houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te geven, of meer vermogen dan nodig is voor de continuïteit van de stichting. Bestemmingen kunnen geplande activiteiten of voorziene werkzaamheden zijn of de aanschaf van benodigde activa.
Geen enkele rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

3. Beëindiging Stichting
Bij beëindiging van stichting de stichting wordt gehandeld conform de bepalingen in de statuten.